Logo
Facebook LinkedIn Twitter Youtube TripAdvisor Blog

Guides Central skiltene

GuidesCentral tourist lounge Tromso Arctic Norway

Guides Central Northern Lights tours sign Guides Central Fjord cruise whale watching Tromsø Arctic Norway sign 

Oppskrift til suksess er samarbeid!

Oppskriften til suksess innen reiselivet i Tromsø og resten av Nord Norge er samarbeid!
Tenk om politikerne hadde kopiert den...

Jeg var med å skape disse samarbeidsforumene. Det var jo kjent at alle satt på hvert sitt skjær og holdt godt hemmelige alle sine ideer, og samarbeid var et fremmedord, noe som faktisk fortsatt eksisterer på andre locations i Nord Norge den dag i dag, men det løsner litt og litt...

2003: Ble headhuntet til Tromsø av Andreas Nilsen på Lauklines Kystferie, og jeg begynte å selge Tromsø og Nord Norge...

2004: Det første reiselivssamarbeidet i Tromsø mellom fire bedrifter ute på Lauklines.

2011: Begynte å leie byens gamle Jernvarehandel, Sjøgata 14, hvor jeg fikk med meg Kjetil Skogli og Magne, i Tromsø Outdoor. Arctic Polare AS ble oppløst i 2014 (vi var litt for tildige ute..)

Januar 2016: Begynte å leie Aunegårdens 2.- og 3. etasje, hvor jeg har bygget opp Guides Central, et sted for salgsfelleskap, tureksponering og møtested for utveksling av erfaring og styrking av samarbeid. Sist sesong så var det 5 guideselskaper som leide kontor hos meg.

April 2016: Ble headhuntet til Alta, hvor vi holder på å bygge opp GO Alta, et reiselivsprosjekt mellom 6 bedrifter.

Det politiske Norge må skjerpe seg!
Det vi småaktører gjør er å bruke millioner av kroner fra egen lomme for å markedsføre stedet og landsdelen vi bor og jobber i. Men, kommunene liker tydeligvis ikke gratis markedsføring, og setter kjepper i hjulene våre så snart de har muligheten til det...

GuideGunnar

 
Saken

Gunnar monterer tre naturfotografier på 1.2m x 1.6m hver og bokstavrekken Guides Central på nordre gavlvegg i Sjøgata 29 for markedsføring av Guides Central, et guidesalgkontor og byens første Visitors` Lounge. Hensyn til bymiljø er viktig for GuideGunnar. Gunnar monterte skiltene etter konsultasjon med byens konservator, Fylkeskommunens rådgiver for kulturminner og bygningsvern, samt kommunens byggesakssjef.


I byggesaker er det tre kategorier av søknader; mindre prosjekter som etter kommunens skjønnsvurdering faller utenfor søknadsplikten, mindre prosjekter som bedriftene selv kan søke om, og større byggeprosjekter som krever det som kalles søknad med ansvarsrett. I denne siste kategorien er det fem parter/roller involvert; tiltakshaver (byggherre), ansvarlig søker, prosjekterende, utførende, og i noen tilfeller en kontrollerende rolle. I denne siste kategorien søknad kan GuideGunnar selv kun ta rollen som tiltakshaver, altså ikke ta ansvar. De fire siste rollene er fagkvalifiserte profesjoner med det som kallers sentral godkjenning. Dette er et viktig prinsipp i offentlig forvaltning, bra for demokrati og vår felles sikkerhet. 

Kommunen sender, etter at skiltene er montert krav om søknad med ansvarsrett og viser til størrelse og antall skilt, samt faren for at de skal kunne falle ned på fortauet skulle de løsne.

Vi går i gang med søknadsprosessen (og et selvstudie i byggesakprosesser! Stor takk til Lovdata og Direktoratet for Byggkvalitets plattformer for flott ressurstilgang). Men å skulle finne fagkvalifiserte profesjoner som kan ta på seg alle rollene i en byggesak etter at prosjektet er gjennomført viser seg vanskelig. For ikke å snakke om at det butter mot det logiske og i siste instans viser seg svært kostnadskrevende.

Vi velger å foreslå for Byutvikling hva vi ser som en praktisk og minnelig løsning med alle hensyn ivaretatt. Saken som vi ser det står på to hovedpunkter: Er personsikkerheten ivaretatt (aka kan skiltene falle ned?) og er størrelsen på skiltene under 6,5m²? Vi mener prosjektet kan vise til dette og sender søknad uten ansvarsrett.
Byutvikling står på sitt. De mener søknaden som sendt uten ansvarsrett er mangelfull og insisterer på søknad med ansvarsrett.

Vi avslutter dermed saken. Vi mener alle hensyn er ivaretatt, at vi er innenfor loven og finner Byutvikling urimelig steile i sin holding.


GuideGunnar PA

Torunn
 


I detalj

3_LOGGRapport-skiltsaken-GuidesCentral.pdf (93 kB)
 

Byutvikling og saksbehandling

Følgebrev til søknaden
Folgebrev20170217-sak17-1241.pdf (62 kB)
Byutviklings svar på søknaden
SJGATA29200_2296AUNEGARDEN-VEDRRENDEMANGLERVEDINNSENDTSKNAD.pdf (514 kB)


Kan skiltene falle ned? Kontroll av innfesting av skiltene (Personvernsikkerhet).

1_Dokumentasjon-skilt-Sjogata-29.pdf (208 kB)


Hva sier loven?

Lov om Planlegging og byggesaksbehandling, kap 20 Søknadsplikt

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-1#KAPITTEL_4-1

Byggesaksforskriften Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

https://dibk.no/byggeregler/sak/2/3/3-1/


Byggprosjektressurs

Direktoratet for Byggkvalitets Byggsøk er den beste ressursen jeg fant for søknadsprosesser. Byggsøk kan brukes av alle og er gratis.
https://dibk.no/no/saksbehandling/byggsok/